czwartek, 11 czerwca 2015

Urlop wychowawczy

Wszyscy znamy pojęcie urlopu wychowawczego - to urlop bezpłatny, po urlopie macierzyńskim. Ale jak wygląda, kiedy możemy go wykorzystać, co jest do tego potrzebne i czy zawsze jest bezpłatny - nie wszyscy wiedzą.
Art. 186 Kodeksu Pracy odpowiada na pytania związane z urlopem wychowawczym. Zaczynając od początku.

środa, 10 czerwca 2015

Paliwo do samochodów służbowych przeznaczone do celów prywatnych pracowników

Zadajemy sobie pytanie, czy jeżeli pracownik wykorzystuje auto do celów prywatnych, kupuje paliwo, czy mamy prawo wliczyć te koszty, do kosztów podatkowych?

piątek, 29 maja 2015

Należności wypłacane kontrahentom zagranicznym - podatek dochodowy a kurs wymiany

Art. 21 ust. 1 UPDOP wskazuje szereg przychodów, które wypłacone kontrahentowi zagranicznemu, podlegają opodatkowaniu w Polsce. Jakie to przychody, jakiej wielkości podatek zastosować oraz jaki kurs wymiany zastosować do obliczenia podatku?

czwartek, 7 maja 2015

Firmowa strona internetowa - ujęcie kosztów

Firmy działające na rynku w większości wypadków posiadają swoje strony internetowe, żeby dotrzeć do klienta, zareklamować swoje produkty/usługi, by pozyskać nabywców. Tworząc stronę internetową firma ponosi koszty - jakie to są koszty, jak je kwalifikować, czy amortyzować?

wtorek, 28 kwietnia 2015

Sprzedaż rzeczy prywatnych - opodatkowanie

Każdy z nas ma wiele rzeczy, które nie są już potrzebne - możemy je gromadzić, wyrzucić, lub sprzedać. Ale jak sprzedamy - to czy nie osiągamy przypadkiem przychodu, który może podlegać opodatkowaniu? Jeżeli tak, to kiedy i na jakich zasadach rozliczyć taki podatek?

czwartek, 2 kwietnia 2015

Niezłożenie zeznania podatkowego PIT w terminie - skutki w 2015r.

Każdy podatnik wie, że należy rozliczyć się z osiągniętych dochodów w określonym terminie - co jednak, jeżeli zapomnimy tego zrobić - jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji w terminie i nieopłacenia podatku na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego?

poniedziałek, 30 marca 2015

Strata podatkowa - rozliczenie przez osoby prawne

Podatnik prowadząc działalność gospodarczą może osiągać dochody, ale może również ponosić straty. Co zrobić w przypadku straty podatkowej - czy można ją jakoś rozliczyć? Jakiej wysokości stratę i w jakim terminie można rozliczyć?

środa, 18 marca 2015

Podatek z PIT - jak zapłacić

Wszyscy wiemy, że podatki trzeba płacić - ale czy wiemy jak? I czy zawsze trzeba płacić, czy można inaczej uregulować należność urzędu skarbowego tytułem podatku od naszych zarobków?

środa, 25 lutego 2015

Dokształcanie, podnoszenie kwalifikacji przez przedsiębiorcę a koszty uzyskania przychodu

Czy przedsiębiorca, który zamierza podnosić swoje kwalifikacje może wydatki z tym związane zaliczyć do kosztów podatkowych? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? I które z poniesionych wydatków mogą stanowić koszty podatkowe?

poniedziałek, 2 lutego 2015

Zmiana odsetek ustawowych

Przypominam o zmianie odsetek ustawowych z 13%, które obowiązywały w okresie od 15.12.2008r. do 22.12.2014r. na poziom 8% od dnia 23.12.2014r.

piątek, 30 stycznia 2015

Samochód osobowy w działalności a ewidencja kosztów jego użytkowania

Jakie warunki musi spełniać auto, by koszty związane z jego eksploatacją mogły zostać wliczone do kosztów uzyskania przychodu i w jakiej wysokości koszty można rozliczać?

środa, 28 stycznia 2015

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kiedy należy go tworzyć?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - czy każda jednostka zobowiązana jest go tworzyć? Jeżeli nie ZFŚS to co? Jakie są obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie?

poniedziałek, 26 stycznia 2015

Składka zdrowotna w 01.01.2015r. - przedsiębiorcy

Składka zdrowotna dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób współpracujących stanowi zadeklarowana przez nich kwota, jednakże nie może być ona niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego (włącznie z wpłatami z zysku), które jest ogłaszane przez Prezesa GUS (zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2014r. wyniosło 4.139,42 zł, a więc:
  • 75% z tej kwoty stanowi 3.104,57zł jako podstawa wymiaru składki minimalnej na składkę zdrowotną w 2015r.;
  • składka najniższa to 3.104,57zł * 9% co stanowi 279,41zł
  • z tego odliczeniu od podatku podlega 3.104,57zł * 7,75% co stanowi 240,60zł.

piątek, 23 stycznia 2015

Zakup środka trwałego (nieruchomości) przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

Osoby dokonując zakupu środka trwałego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, np. nieruchomości (lokalu mieszkalnego, garażu) pod wynajem, zastanawiają się, czy będą mogły zaliczyć te wydatki do kosztów podatkowych swojej działalności - a jeżeli tak, to na jakiej zasadzie?

czwartek, 22 stycznia 2015

Różnice kursowe od VAT - wpływ na podatek dochodowych

Wiele firm obecnie otrzymuje faktury VAT w walucie obcej od swoich kontrahentów zarejestrowanych na potrzeby podatku VAT w Polsce (zarówno kontrahenci polscy jak i zagraniczni), jak również i sama wystawia takie faktury. Obowiązkiem wynikającym z UPDOP jest wykazanie podatku VAT w walucie krajowe. Jednakże czy w związku z tym różnice kursowe powstające przy zapłacie takiej faktury (w wartości brutto) w walucie obcej stanowią przychód lub koszt podatkowy?

poniedziałek, 19 stycznia 2015

Ulga rehabilitacyjna - odliczenia od dochodu w 2014r.

Ulga rehabilitacyjna - jak się ją oblicza i komu przysługuje? W ramach czego można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i jaki jest maksymalny poziom odliczenia? Jakie dokumenty należy posiadać, żeby odliczyć określone wydatki?

piątek, 16 stycznia 2015

Umowa zlecenia (umowa o dzieło) - zawarta pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej

Czy osoby fizyczne mogą zawrzeć między sobą umowę zlecenia, czy o dzieło, czy jest to dziedzina jedynie dla przedsiębiorców? Jak taką umowę opodatkować i kiedy odprowadzić podatek? Kto może odprowadzać podatek od tego typu umów?

czwartek, 15 stycznia 2015

VAT-25 od 01.01.2015r.

VAT-25 - Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. uchylony został art. 103 ust. 6 i art. 105 ustawy o VAT, co oznacza zniesienie obowiązku uzyskania z urzędu skarbowego (poprzez złożenie VAT-24), dla potrzeb rejestracji pojazdów sprowadzanych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, zaświadczenia VAT-25 potwierdzającego uiszczenie przez podatnika podatku lub brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu tych pojazdów. Jednocześnie zniesiony został obowiązek wnoszenia opłaty od tych oświadczeń (urzędy skarbowe pobierały różne kwoty od kilkunastu złotych do 160zł).
W związku z tym, zaświadczenie VAT-25 nie będzie już wymagane przez ograny dokonujące stałej rejestracji pojazdów od dnia 1 stycznia 2015 r.

Odliczenie od podatku - PIT-2

Ile wynosi kwota odliczenia od podatku w związku z kwotą wolną od podatku? Czy kwota ta ulega zmianie w 2015r.? I kiedy pracodawca może ją odliczyć pracownikowi od jego miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy?

wtorek, 13 stycznia 2015

poniedziałek, 12 stycznia 2015

Ulgi podatkowe w rozliczeniu za 2014r.

Czy każdy z nas wie, z jakich ulg może skorzystać dokonując rocznego rozliczenia podatku dochodowego? Pewnie nie, a warto zapoznać się z całym katalogiem ulg i odliczeń, jakie daje nam ustawodawca, by jak najkorzystniej dokonać swojego rozliczenia. Trzeba sprawdzić jakie ulgi są dostępne, która z nich może się nam należeć i odpowiednio rozliczyć podatek w deklaracji.

piątek, 9 stycznia 2015

Mały podatnik a VAT

Mały podatnik w rozumieniu przepisów o VAT - kto to taki, jakie są warunki, by móc być małym podatnikiem i jakie korzyści to przynosi?

czwartek, 8 stycznia 2015

Sposób przesyłania deklaracji do urzędu skarbowego - zmiany od 01.01.2015r.

Od 01.01.2015r. weszły w życie zmiany wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dotyczące sposobu składania deklaracji dla płatników i mają zastosowanie dla dochodów uzyskanych od 01.01.2014r. Jakie to zmiany i jakich deklaracji dotyczą?

Zaliczki zarejestrowane za pomocą kasy rejestrującej - zmiany od 01.01.2015r.

Krótki temat, ale istotny ze względu na zmianę jaka zaszła od 01.01.2015r. w przepisach ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. W art. 12 ust. 3g-3i updop i art. 14 ust. 1j-1l updof ustawodawca daje możliwość wyboru podatnikowi prowadzącemu ewidencję sprzedaży towarów i usług za pomocą kas rejestrujących ujednolicenia momentu rejestrowania przychodu dla potrzeb PIT i CIT tak samo jak i VAT. Co powinien zrobić podatnik?

środa, 7 stycznia 2015

Zwrot podatku PIT w rozliczeniu za 2014r.

Ministerstwo finansów zapowiedziało, że w roku 2015r. podatnicy posiadający duże rodziny (tzn. takie, które posiadają minimum trójkę dzieci w wieku do lat 18, chyba, że te dzieci się uczą, to w wieku do lat 25) otrzymają zwrot podatku za 2014r. w przyspieszonym trybie, tzn. do 1 miesiąca (a nie jak dotychczas w okresie ustawowych 3 miesięcy). Nie jest to spowodowane wprowadzeniem ustawy, czy zmianami ustawy, a jedynie zmianami w polityce urzędów skarbowych - życie zweryfikuje już niedługo, czy urzędy faktycznie zrealizują ten plan i rodziny ze statusem 3+ ubiegające się o zwrot podatku (szczególnie te, których zapłacony podatek był niższy niż przysługująca ulga) otrzymają ten zwrot szybciej.
Nadmienić by należało, że osoby, które mają trudną sytuację finansową mogą wnioskować do urzędu o przyspieszony zwrot nadpłaconego podatku - każdą sprawę urząd rozwiązuje indywidualnie.

Zachęcam do poczytania na temat rozliczenia ulgi na dzieci:

poniedziałek, 5 stycznia 2015

Telefon służbowy - wykorzystywany również do celów prywatnych

W większości firm pracownicy posiadają telefony komórkowe do kontaktowania się z klientami, dostawcami, czy też do wewnętrznych kontaktów w firmie. Co jeżeli ten telefon jest wykorzystywany przez tych pracowników również w celach prywatnych? Czy należy pracownika obciążyć za korzystanie? Jak rozwiązać sprawę zgodnie z regułami księgowymi i podatkowymi?

czwartek, 1 stycznia 2015

Nowy Rok - 2015 - nowe tematy

Witam serdecznie w Nowym Roku - życzę by przyniósł Wam sukcesy w realizacji planów, pozwolił optymalizować działania zarówno podatkowe, jak i poza podatkowe, by rozwijał współpracę i przyniósł wiele pozytywnych zmian zarówno zawodowych, jak i osobistych.

Ze swojej strony będę terminowo przypominała Wam o tym, co trzeba zrealizować i kiedy - dlatego też zachęcam do polubienia mojej strony na facebooku, by w odpowiednim terminie uzyskiwać przypomnienia związane z realizacją określonego obowiązku, a także informacje o zmianach przepisów, omówienia ciekawych tematów. Można również skontaktować się ze mną w celu zadania pytania, lub zwrócenia uwagi na ciekawy temat, którego nie opisałam, a który budzi zainteresowanie.

Na facebooku można mnie znaleźć pod: Księgowość jest prosta, lub klikając na tej stronie link oznaczony logo facebooka.

Jeszcze raz wszystkiego dobrego w Nowym 2015 Roku!!!