czwartek, 2 kwietnia 2015

Niezłożenie zeznania podatkowego PIT w terminie - skutki w 2015r.

Każdy podatnik wie, że należy rozliczyć się z osiągniętych dochodów w określonym terminie - co jednak, jeżeli zapomnimy tego zrobić - jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji w terminie i nieopłacenia podatku na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego?


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 45 ust. 1 mówi:
"Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym".
W przypadku niedotrzymania tego terminu podatnikowi grozi odpowiedzialność karno skarbowa, tj. może on zostać ukarany za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe (zgodnie z ustawą z dn. 10 września 1999r. kodeks karny skarbowy - dalej KKS).

Wykroczenie skarbowe


Art. 53 KKS:
§ 3. Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi.
Wykroczenie skarbowym zgodnie z w/w art. jest uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej w wysokości 5-krotności minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W 2015r. jest to kwota 5*1.750zł = 8.750zł. Oznacza to, że jeżeli nasze zobowiązanie wobec urzędu skarbowego nie przekroczyło kwoty 8.750zł mamy do czynienia z wykroczeniem skarbowym.
Podatniyk za wykroczenie skarbowe może otrzymać karę grzywny określaną kwotowo w granicach 175zł-35.000zł, lub mandatem karnym w wysokości nie przekraczającej 3.500zł ("art. 48 KKS § 1. Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej.; § 2. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia").
Nakładając karę grzywny lub mandat - uwzględnia się sytuację finansową sprawcy, jego stosunki rodzinne i majątkowe, dochody i możliwości zarobkowe.

Przestępstwo skarbowe


Art. 53 KKS
§ 2. Przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.

W przypadku, gdy kwota uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnej przekroczy kwotę 8.750zł mamy do czynienia z przestępstwem skarbowym.

Art. 54 KKS
§ 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Odpowiedzialność za przestępstwa skarbowe jest ustalana stawkami dziennymi (od 10 do 720 stawek), które sąd określa biorąc pod uwagę dochody sprawcy czynu zabronionego, stosunki rodzinne, majątkowe i zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa niż 1/30 minimalnego wynagrodzenia, ani przekraczać jego czterystukrotności.
Wysokość stawki dziennej może być na poziomie 58,33 zł - 23.332 zł (w 2015r.). Kara więc waha się w granicach 583,33zł - 16.799.040zł.

Czynny żal


Istnieje szansa uniknięcia kary za niezłożenie deklaracji lub nieopłacenie podatku. Jednakże jest to możliwe tylko wtedy, gdy podatnik sam zgłosi ten fakt do urzędu skarbowego, opłaci podatek wraz z należnymi odsetkami za zaległość podatkową, złoży deklarację oraz pismo "czynny żal" i wyjaśni okoliczności zaistnienia sytuacji. Więcej o czynnym żalu znajdziecie TUTAJ - CZYNNY ŻAL. Zachęcam do poczytania i skorzystania w przypadku zaistnienia konieczności.


PODSUMOWANIE:
  • Kwalifikacja naszego czynu - tj. niezłożenia deklaracji, nieopłacenia podatku - różna jest w zależności od tego na jakiej wysokości uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej spodowowaliśmy.
  • 8.750zł - kwota graniczna do określenia czy to jest wykroczenie skarbowe czy przestępstwo skarbowe.
  • Za wykroczenie skarbowe możemy podlegać karze grzywny w granicach 175zł - 35.000zł, lub mandatowi do 3.500zł.
  • Za przestępstwo skarbowe - kara grzywny w granicach 583,33zł - 16.799.040zł (wysokość stawki dziennej oraz ich ilość określa sąd).
  • Wysokość kary uzależniona jest od sytuacji finansowej, majątkowej i rodzinnej sprawcy.
  • Jeżeli złożymy czynny żal - możemy uniknąć kary - ale pod pewnymi warunkami.

Tematy powiązane:

Każda osoba rozliczająca swój podatek, która osiąga przychody do opodatkowania, a przez to płaci podatki ma prawo do przekazania 1% swojego podatku na jakiś cel - czy to organizację, czy konkretną osobę. Jeżeli nie masz jeszcze celu, na który możesz przekazać swój 1% podatku dochodowego, który zapłaciłeś do urzędu skarbowego - zachęcam do przeczytania informacji o Kubusiu:


Przekazanie 1% nic nas nie kosztuje, a może zdziałać tak wiele - zachęcam więc do przekazywania 1% podatku dla tych, którzy tego potrzebują.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz