wtorek, 28 kwietnia 2015

Sprzedaż rzeczy prywatnych - opodatkowanie

Każdy z nas ma wiele rzeczy, które nie są już potrzebne - możemy je gromadzić, wyrzucić, lub sprzedać. Ale jak sprzedamy - to czy nie osiągamy przypadkiem przychodu, który może podlegać opodatkowaniu? Jeżeli tak, to kiedy i na jakich zasadach rozliczyć taki podatek?
 
Przychody osiągane ze sprzedaży rzeczy przez osobę fizyczną (nieprowadzącą działalności gospodarczej) określane są jako przychody z odpłatnego zbycia rzeczy (art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. d):
"Art. 10. 1. Źródłami przychodów są:
8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
d) innych rzeczy,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a - c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany"
Wysokość takiego przychodu określona jest w sposób wyrażony w art. 19 ust.1 UPDOF:
"Art. 19. 1. Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio."
Oznacza to więc, że przychodem podlegającym opodatkowaniu jest wartość sprzedawanej rzeczy w cenie określonej w zawieranej umowie na sprzedaż pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia tej rzeczy. Jednakże przychód ten powstanie tylko w ściśle określonym czasie, jak mówi art. 10 - jeżeli od nabycia sprzedawanej rzeczy nie minął okres pół roku licząc od końca miesiąca kiedy dana rzecz została nabyta - czyli sprzedaż należy opodatkować tylko wówczas, gdy posiadamy rzecz krócej niż pół roku, a po upływie tego okresu przychód nie stanowi podstawy do opodatkowania z odpłatnego zbycia rzeczy.
WAŻNE!!! Okres półroczny nie jest wyznaczany przez dzień nabycia rzeczy, ale przez koniec miesiąca, w którym dana rzecz została nabyta.
np. Zakupiono rzecz 28.04.2015r. to dopiero od 01.11.2015r. będzie można ją sprzedać bez podatku. Przed upływem tego okresu (nawet 29.04.2015r.) osiągnięty przychód będzie stanowił podstawę do opodatkowania.

Podstawa do opodatkowania - sprzedaż rzeczy prywatnych


Sprzedaż rzeczy prywatnych następuje poprzez zawarcie umowy sprzedaży między kupujący, a sprzedającym, która może być zawarta ustnie, lub pisemnie (nie ma prawnego określenia formy, treści, ani obowiązku zawarcia jej na piśmie). Jednakże należy pamiętać, że stanowi ona dla nas dowód na to, czy musimy, czy nie musimy zapłacić od niej podatku i jeżeli tak, to jakiej wysokości. Jak już wspomniałam podstawą do opodatkowania jest cena z umowy i przy ewentualnej kontroli z urzędu skarbowego łatwiej będzie udowodnić cokolwiek posiadając umowę na piśmie. Zaniżanie ceny danego przedmiotu (jeżeli nie wynika np. ze znacznego zużycia danej rzeczy) może się dla nas okazać nieopłacalne ze względu na fakt, iż organy kontroli skarbowej mają prawo doszacować przychód do wartości rynkowej przedmiotu (gdy ta odbiega znacznie od tej wartości). Urzędnik w tym celu sprawdzi ceny takich samych lub podobnych przedmiotów na rynku uwzględniając okres użytkowania, stopień zużycia itd. Warto w umowie zawrzeć dlaczego sprzedajemy przedmiot w niższej niż rynkowa wartości.
Przychód - czyli wartość przedmiotu z umowy (lub doszacowany przez urząd skarbowy do wartości rynkowej) pomniejsza się następnie o koszty związane z odpłatnym zbyciem rzeczy, np. koszty ogłoszeń w internecie czy prasie.
Następnie taki przychód, by stanowił podstawę do opodatkowania, pomniejsza się o koszty nabycia oraz nakłady poniesione w czasie jego użytkowania - jak mówi art. 24 ust. 6:
"6. Dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy."
Koszt nabycia rzeczy - to cena jaką zapłaciliśmy zbywcy rzeczy oraz koszty związane z jej zakupem, np. transport (kwoty te wynikają z faktur, umowy zakupu).
Nakłady poniesione w trakcie użytkowania to np. naprawy, remonty, czy też ulepszenia, które zwiększają wartość rzeczy np. renowacja mebli, dodatkowe oprogramowanie itp. Kosztów tych nie stanowi natomiast bieżąca eksploatacja, tj. wymiana zużytej części na nową. Nie ma obowiązku posiadania dokumentów potwierdzających wielkość tych wydatków, ale należy pamiętać, że to my jako sprzedający, będziemy tłumaczyć się przed urzędem i wskazywać wielkość tych wydatków, więc warto mieć podstawę do swoich tłumaczeń.

Zapłata podatku dochodowego - sprzedaż rzeczy prywatnych


Sprzedaż rzeczy podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej. W ciągu roku nie dokonuje się płatności podatku z tego źródła przychodów. Podatek od sprzedaży należy rozliczyć w deklaracji rocznej składanej do 30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni - podobnie jak pozostałe przychody np. ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych, rent, emerytur itd.. Do tego samego dnia należy uiścić podatek należny do urzędu skarbowego.


PODSUMOWANIE:
  • sprzedaż rzeczy stanowi przychód z odpłatnego zbycia rzeczy w okresie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup danej rzeczy
  • przychód stanowi cena z umowy pomniejszona o koszty sprzedaży, tj. np. ogłoszeń prasowych, telewizyjnych
  • taki przychód pomniejsza się o wartość zakupu (z faktury, lub umowy), koszty zakupu np. transport oraz o koszty zwiększające wartość, tj. remont, renowacja, ale nie koszty bieżącej eksploatacji
  • podatek płaci się raz do 30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni
  • rozliczenia dokonuje się na deklaracji podatkowej za przychody osiągnięte z innych źródeł, np. ze stosunku pracy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz