środa, 10 czerwca 2015

Paliwo do samochodów służbowych przeznaczone do celów prywatnych pracowników

Zadajemy sobie pytanie, czy jeżeli pracownik wykorzystuje auto do celów prywatnych, kupuje paliwo, czy mamy prawo wliczyć te koszty, do kosztów podatkowych?
 
Gofin zadał takie pytanie Resortowi Finansów. Uzyskał odpowiedz, że mamy prawo, ale pod warunkiem, że koszt zakupu paliwa dla pracownika na użytek prywatny będzie stanowił jego przychód i zostanie opodatkowany.


Zgodnie z:
"Art. 12. (UPDOF) 1. Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych."

Oznacz to, że przychodem dla pracownika jest  nie tylko wynagrodzenie jakie otrzymuje od pracodawcy za swoją pracę, ale każde inne świadczenie niepieniężne w naturze, bądź ekwiwalent - bez względu na źródło ich finansowania.
Przychodem dla pracownika są więc wszelkiego rodzaju przysporzenia jakie otrzymuje od pracodawcy, również te nieodpłatne, jak i częściowo odpłatne, pieniężne i niepieniężne, jak i świadczenia. Takim przysporzeniem będzie również paliwo, które wykorzystuje on do celów prywatnych używając samochodu firmowego.

Resort Finansów w swej odpowiedzi zawarł również:
1) jeżeli samochód spełnia przesłanki do uznania go za środek trwały, podatnik ma prawo wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych, niezależnie od tego czy samochód wykorzystywany jest wyłącznie do celów służbowych, czy też jednocześnie do służbowych i prywatnych,
2) w przypadku samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych przekazanego pracownikowi do wykorzystywania dla celów służbowych, jego wykorzystanie przez pracownika do celów prywatnych nie ma wpływu na prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami; odpisy amortyzacyjne są w całości kosztem uzyskania przychodu,
3) wydatki związane z eksploatacją samochodu będącego środkiem trwałym, które nie dotyczą jego bezpośredniego wykorzystania przez pracownika do jazd prywatnych, np. naprawa, przegląd okresowy, itp. przedsiębiorca zalicza do kosztów podatkowych w całości z uwzględnieniem przepisów art. 22 ust. 1 UPDOF.

Źródło: www.gofin.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz