piątek, 29 maja 2015

Należności wypłacane kontrahentom zagranicznym - podatek dochodowy a kurs wymiany

Art. 21 ust. 1 UPDOP wskazuje szereg przychodów, które wypłacone kontrahentowi zagranicznemu, podlegają opodatkowaniu w Polsce. Jakie to przychody, jakiej wielkości podatek zastosować oraz jaki kurs wymiany zastosować do obliczenia podatku?


Art. 21 ust. 1

 

Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

  1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
  2) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze
- ustala się w wysokości 20% przychodów;
  3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
  4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej
- ustala się w wysokości 10% tych przychodów.


Kurs wymiany do obliczenia podatku od przychodów z art. 21 ust. 1 


Na temat kursu wymiany jaki należy zastosować przy kalkulowaniu zobowiązania podatkowego wobec urzędu skarbowego od należności wypłacanych w walucie obcej kontrahentowi zagranicznemu mówią interpretacje indywidualne przepisów:
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 lipca 2013 r., nr ILPB4/423-130/13-2/MC
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 czerwca 2012 r., nr IPTPB3/423-113/12-2/IR)
a także wyjaśnienia znajdujące się na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce ABC Podatków/KIP/Najczęściej zadawane pytania (link tutaj).

Ostatnia interpretacja jest z dn. 13.04.2015r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBI/2/4510-53/15/MS. Interpretacja ta mówi: 

"(…) Wnioskodawca do przeliczenia na złote kwoty przychodu stanowiącego wynagrodzenie na rzecz zagranicznych kontrahentów z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w celu obliczenia i pobrania kwot zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, powinien zastosować kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty. (…)"

Interpretacja potwierdza, że ustawodawca nie określił konkretnie jaki kurs będzie miał tutaj zastosowanie, a więc zastosowanie znajdzie tutaj zasada ogólna wynikająca z art. 12 ust. 2, tzn:

"2. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu."


PODSUMOWANIE:
 • przychody wymienione w art.21 ust. 1, m.in. przychody z odsetek, praw autorskich, licencji, usług doradczych, księgowych itd., wypłacanej zagranicznemu kontrahentowi będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym - obowiązek w tym zakresie ma firma wypłacająca należność;
 • wysokość podatku uzależniona jest od rodzaju przychodu;
 • zastoswanie ma średni kurs ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz