środa, 18 marca 2015

Podatek z PIT - jak zapłacić

Wszyscy wiemy, że podatki trzeba płacić - ale czy wiemy jak? I czy zawsze trzeba płacić, czy można inaczej uregulować należność urzędu skarbowego tytułem podatku od naszych zarobków?

Podatek dochodowy rozliczany przez osoby fizyczne na PIT-ach: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 musi zostać uregulowany przez podatników do 30 kwietnia każdego roku podatkowego za rok poprzedni. Składając zeznanie podatkowe niekoniecznie zobowiązani jesteśmy od razu uregulować podatek, ale musimy pamiętać o nieprzekraczalnym terminie 30 kwietnia. Płatność podatku może odbywać się poprzez wpłatę gotówki, przelew bankowy na odpowiednie konto wskazane przez urząd skarbowy lub kompensatę z innymi podatkami, jeżeli wystąpiły nadpłaty. Podatek dochodowy niezależnie od wysokości musi zostać uregulowany do urzędu skarbowego.
Małżonkowie rozliczający się razem odpowiadają za zobowiązanie podatkowe solidarnie - oznacza to, że każdy z nich ma prawo, ale i obowiązek uregulować całą kwotę podatku. Nie istotne jest więc, która z osób ureguluje zobowiązanie podatkowe, do momentu momentu uregulowania podatku w całości - każda z osób odpowiada za całkowite zobowiązanie wobec urzędu - nie może małżonek uregulować połowy i twierdzić, że wywiązał się ze zobowiązania, ponieważ urząd skarbowy ma prawo egzekwować resztę podatku również od niego.

Gotówkowa forma zapłaty podatku z PIT


Podatek w formie gotówkowej mają prawo opłacać tylko mikroprzedsiębiorcy i osoby rozliczające swoje dochody na PIT-37. Dokonując wpłaty należy w taki sposób sporządzić dyspozycję, by urzędnik nie miał problemu z przypisaniem płatności odpowiedniej osobie i odpowiedniemu zobowiązaniu - skróci to procedurę i unikniemy niepotrzebnych wyjaśnień. Istotne jest to, by podać:
nazwę urzędu skarbowego, numer jego rachunku bankowego, dane podatnika (imię, nazwisko, adres, identyfikator podatkowy), kwotę wpłacanego podatku, okres rozliczeniowy (14R), symbol formularza zeznania (np. PIT-37).
Wpłaty gotówki można dokonać:
  • w kasie urzędu skarbowego
  • placówce pocztowej
  • biurze usług płatniczych
  • instytucji płatniczej
  • SKOK-u
Terminem zapłaty jest dzień wpłaty - liczy się data stempla na dowodzie wpłaty.

Kwota podatku powinna zostać uregulowana przez podatnika i z jego środków. W przypadku uregulowania przez inną osobę - zobowiązanie podatkowe nie wygasa a na podatniku będzie ciążyła odpowiedzialność (w przypadku skorzystania z tzw. posłańca, który wpłacił środki w imieniu podatnika) wykazania, że zostało ono uregulowane z jego środków.

Bezgotówkowa forma zapłaty podatku z PIT


Rozliczenia bezgotówkowe dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - prowadzący księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów. Podatek można opłacić za pośrednictwem banku, SKOK-u lub innej instytucji płatniczej. Terminem zapłaty podatku jest dzień obciążenia rachunku podatnika - nie ma znaczenia dzień złożenia dyspozycji, czy też zablokowania środków na rachunku, tylko dzień fizycznego obciążenia konta podatkiem.
Dokonując wpłaty (tak samo jak przy formie gotówkowej) należy w taki sposób sporządzić dyspozycję, by urzędnik nie miał problemu z przypisaniem płatności odpowiedniej osobie i odpowiedniemu zobowiązaniu - skróci to procedurę i unikniemy niepotrzebnych wyjaśnień. Istotne jest to, by podać:
nazwę urzędu skarbowego, numer jego rachunku bankowego, dane podatnika (imię, nazwisko, adres, identyfikator podatkowy), kwotę wpłacanego podatku, okres rozliczeniowy (14R), symbol formularza zeznania (np. PIT-37).
Jeżeli podatnik  korzysta się z rachunku założonego w banku, instytucji kredytowej lub unijnej instytucji płatniczej, które nie mają siedziby bądź oddziału w Polsce - terminem zapłaty podatku jest dzień obciążenia tego rachunku, gdy uiszczona kwota znajdzie się na koncie urzędu skarbowego do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez dostawcę usług płatniczych zlecenia przelewu. Okres ten może być przedłużony o jeden dzień roboczy, jeżeli zlecenie płatnicze złożono w formie papierowej. W przypadku niedotrzymania tych terminów za datę zapłaty podatku uważa się dzień uznania rachunku bankowego urzędu skarbowego.

Kompensata podatków


Zobowiązanie wynikające np. z PIT-37 nie zawsze musi wiązać się z koniecznością uiszczenia podatku. Jeżeli podatnik posiada nadpłatę podatku np. z PIT-38 - ma prawo skompensować podatki.
W pierwszej kolejności urząd skarbowy kompensuje nadpłatę z posiadanymi zaległościami podatkowymi wraz z odsetkami na podstawie art. 53a Ordynacji podatkowej oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Natomiast jeżeli brak jest takich zobowiązań urząd skarbowy zobligowany jest do zwrotu pieniędzy. Podatnik może jednak złożyć wniosek o zarachowanie całej lub części należnej mu kwoty na przyszłe zobowiązania podatkowe.
Urząd skarbowy potwierdza dokonanie kompensaty w formie postanowienia. Wskazuje w nim, jaka kwota została zaliczona na poczet jakiego zobowiązania podatkowego i w jakiej wysokości.


Tematy powiązane:
Każda osoba rozliczająca swój podatek, która osiąga przychody do opodatkowania, a przez to płaci podatki ma prawo do przekazania 1% swojego podatku na jakiś cel - czy to organizację, czy konkretną osobę. Jeżeli nie masz jeszcze celu, na który możesz przekazać swój 1% podatku dochodowego, który zapłaciłeś do urzędu skarbowego - zachęcam do przeczytania informacji o Kubusiu:


Przekazanie 1% nic nas nie kosztuje, a może zdziałać tak wiele - zachęcam więc do przekazywania 1% podatku dla tych, którzy tego potrzebują.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz