piątek, 5 sierpnia 2016

Obniżenie stawki amortyzacyjnej dla samochodu osobowe - kiedy warto to zrobić i dlaczego?


Wprowadzając samochód na stan środków trwałych każdy właściciel firmy lub główny księgowy zastanawia się jak zrobić to najkorzystniej, tzn. jaką stawkę amortyzacyjną przyjąć, by było to najkorzystniejsze rozwiązanie dla firmy. Amortyzacja bowiem stanowi jeden z instrumentów polityki podatkowej w firmie.
Ustawa o podatku dochodowym, czy to od osób prawnych czy też osób fizycznych, daje możliwość zastosowania w niektórych przypadkach stawek podwyższonych (gdy występują warunki przyspieszające zużywanie się środków trwałych, środki są wykorzystywane w warunkach niekorzystnych), a w niektórych przypadkach stawek obniżonych. Czy i kiedy "opłaca się" obniżyć firmie stawki podatkowe, tj. odroczyć koszty związane z zakupem danego środka trwałego - postaram się przybliżyć poniżej.
Jednym z przypadków, w których opłaca się obniżenie stawki podatkowej jest zakup samochodu wartego więcej niż 20.000 EUR (przeliczonej po średnim kursie NBP z dnia przekazania samochodu do używania). W/w ustawy wskazują w art. 16 ust. 1 updop i art. 22 ust. 1 updof szereg kosztów, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu (tzw. negatywny katalog kosztów).

Zgodnie ze wskazanymi artykułami do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się (cytując punkty ustawy):
"49) składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia;
30) wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika:
a) w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
b) w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra;
51) wydatków, z zastrzeżeniem pkt. 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu;"

Poza tym:
4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 16a-16m, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

Takie ograniczenie rodzi pytanie - czy wartość środka trwałego powyżej 20.000 EUR musi stanowić NKUP. Niekoniecznie, a dlaczego...

Kiedy opłaca się podatnikowi zmienić stawkę amortyzacyjną?


Jeżeli podatnik zamierza w przyszłości sprzedać zakupiony samochód, a więc będzie dotyczył go art. 15 ust. 1i updop lub art. 22 ust. 1d updof - warto się zastanowić nad obniżeniem stawki amortyzacyjnej. Artykuł ten mówi, że w przypadku odpłatnego zbycia środka trwałego kosztem uzyskania przychodu będzie jego wartość początkowa (wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie) pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne (suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, które nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów) - w w/w ustawach nie ma limitu przy sprzedaży zaliczenia do kosztów podatkowych nieumorzonej wartości samochodu, co oznacza, że im mniejsza wartość samochodu zostanie zamortyzowana (koszty NKUP będą niższe), tym większa wartość zostanie wliczona w koszty w momencie sprzedaży samochodu. Uzasadnienie ma więc obniżenie stawki amortyzacji do jak najniższego poziomu.

Jak obniżyć stawkę amortyzacji podatkowej dla samochodu osobowego?


Zasady obniżania stawek znajdziemy w art. 16i ust. 5 updop (art. 22i  ust. 5 updof) - "Podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego."

Obniżenie stawki pozwoli zaoszczędzić w opłacanym podatku.

Przykład:

Podatnik zakupił samochód, którego wartość początkowa to 150.000zł. Został on przekazany do użytkowania 30.06.2016r. (kurs do przeliczenia 20.000EUR z dn. 30.06.2016 TAB/125/A/NBP/2016 - to 4.4255, a więc wartość stanowiąca KUP to 88.510zł). Współczynnik do zakwalifikowania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych wynosi więc 0,59. Zakładamy sprzedaż po okresie 5 lat od zakupu.

Wybierając stawkę podatkową 20%, tj. 5-cioletni okres amortyzacji uzyskujemy:

 • amortyzację zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów - 88.510,00
 • amortyzację nie zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów - 61.490,00
 • nieumorzona część - 0,00
 • sprzedaż w całości będzie opodatkowana
Koszty podatkowe w całości będą stanowiły 88.510,00, przy stawce podatkowej 19% oszczędność w podatku wynosi 16.816,90.

Wybierając obniżoną stawkę podatkową do 0,10% i sprzedaż po 5 latach uzyskujemy:

 • amortyzację zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów - 442,55
 • amortyzację nie zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów - 307,45
 • nieumorzoną część - 149.250,00
 • sprzedaż - wartość sprzedaży zostanie pomniejszona o 149.250,00
Koszty podatkowe w całości będą stanowiły 149.692,55, przy stawce podatkowej 19% oszczędność w podatku wynosi 28.441,58.

Oznacza to, że wybierając obniżoną stawkę w okresie 5-letnim mamy możliwość obniżenia podatku o 11.624,68 więcej niż przy stawce 20%. Efekt obniżenia stawki podatkowej będzie widoczny dopiero w momencie sprzedaży samochodu, gdyż zaliczeniu w koszty podatkowe podlegać będzie cała nieumorzona wartość.


PODSUMOWUJĄC:

 1. Amortyzacja stanowi jeden z instrumentów polityki podatkowej firmy
 2. Obniżenie stawki podatkowej dla samochodu korzystne jest dla samochodów o wartości przekraczającej 20.000 EUR (w przeliczeniu po kursie przekazania samochodu do użytkowania) 
 3. Obniżenia stawki podatkowej można dokonać w momencie wprowadzania środka trwałego do ewidencji lub od pierwszego dnia miesiąca każdego następnego roku podatkowego 
 4. Ustawy o podatkach dochodowych i dla osób prawnych i dla osób fizycznych przewidują ograniczenia możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych amortyzacji od wartości samochodu przekraczającej 20.000 EUR
 5. W/w ustawy nie przewidują limitów do zaliczenia w koszty nieumorzonej części samochodów podlegających zbyciu - co oznacza, że im wyższa jest nieumorzona wartość samochodu, tym wyższe będą koszty uzyskania przychodu w momencie sprzedaży - efekt widoczny dopiero w momencie sprzedaży.

1 komentarz:

 1. Bardzo ciekawy artykuł wyjaśniający jak obliczyć amortyzację dla samochodu.

  OdpowiedzUsuń